روشهای صرفه جویی در مصرف آب در مجتمع های مسکونی

در مقایسه با کشورهای پرباران، ایران از حداقل ریزش های جوی برخوردار است. با توجه به تقسیم بندی های اقلیمی، استان ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و تأمین آب در چنین اقلیمی واقعاً دشوار و پرهزینه است.

در هر حال ما موظف هستیم، هیچ قطره آبی در هیچ گوشه ای از این کشور بیهوده هدر ندهیم. لذا باید در چگونگی مصرف آب و در فعالیت های شخصی و روزانه در راستای صرفه جویی از آب پاکیزه مسئولانه و دل  سوزانه عمل کنیم. صرفه جویی در مصرف آب باعث میشود سایر هموطنان ما نیز بتوانند از آن استفاده نمایند، زیرا مصرف بی رویه آب نه تنها بحران کم آبی را تشدید کرده و هزینه قبض آب را افزایش میدهد، بلکه موجب تولید فاضلاب بیشتری شده و مشکلات زیست محیطی و اقتصادی فراوانی را در دفع بهداشتی آن به وجود می آورد.

در مجتمع های مسکونی که کنتور آب مشترک میباشد، صرفه جویی در مصرف آب امری الزامی و همگانی بوده و عدم رعایت اصول آن از جانب هر یک از ساکنین، نارضایتی سایر ساکنین را موجب میشود. در ادامه به پاره ای از روشهای کاهش مصرف آب اشاره میشود. صرفه جویی در مصرف آب فقط شامل این روشها نبوده و قطعاً روشهای دیگری وجود دارند که از نظر نگارنده دور مانده است.

روشهای کاهش مصرف آب

1.       همواره شیرها را بررسی کرده و در صورت خرابی در مورد رفع آن اقدام نماییم.چکه کردن و نشت آب از شیر و لوله ها موجب هدر رفتن مقدار زیادی آب در هر شبانه روز می شود. شیری که چکه میکند در سال حدود 12000 لیتر آب به هدر میدهد. تعویض واشر یا مغزی شیر آب برای جلوگیری از چکه کردن آب کار دشواری نیست.

2.      معمولاً کودکان بازی با آب را دوست دارند و مقدار زیادی آب را هدر می دهند. بنابراین توصیه می شود مواظب کودکان خود باشیم.

3.      در فصل تابستان و بخصوص در گرمترین ساعات روز که مصرف آب بیشترین حد خود را دارد، سعی کنید مصارف غیر ضروری را کاهش دهید تا آب به همه تعلق گیرد و فشار آن کاسته نشود و یا قطع نگردد.

4.      با نیمه باز گذاشتن شیرهای پیسوالی که زیر شیرهای روشویی و ظرفشویی تعبیه شده اند میتوانیم فشار آب شیر را در حالت کاملاً باز کمتر کرده و میزان قابل توجهی از مصرف آب بکاهیم.

5.      آب را دور نریزیم مگر اینکه مطمئن شویم دیگر نمی توان آن را برای مصارفی دیگر مثل آبیاری گلدانها بکار برد.

6.      تنظیم مخلوط آب گرم و سرد در شیرهای اهرمی بسیار سریعتر از شیرهای دوقلوی قدیمی انجام شده و از هدر رفت آب جلوگیری مینماید. این مسأله خصوصاً در مورد حمام و ظرفشویی نمود بارزتری دارد.

7.      دردناک خواهد بود که شاهد افرادی باشیم که به دلیل وسواس، آب پرارزش را به فاضلاب ها سرازیر میکنند. آن ها باید به یاد آورند، افراد تشنه ای هستند که به کمتر از همان آب هدر رفته نیز نیازمندند.

8.      برایهمهشیرهایآب،آبفشان یامحدودکنندهجریاننصب کنید. هوافشاننصبشدهرویشیرهایسرویسبهداشتیوآشپزخانه میتواندحدود9لیتردردقیقهدرمصرفآبصرفهجوییکند.

 در حمام

1.        عادت کنیم هنگام لیف و صابون شیر آب حمام را باز نگذاریم.

2.        با هر دقیقه دوش گرفتن بین 20 الی 40 لیتر آب مصرف می شود. بنابراین بهتر است زمان مورد نیاز برای دوش گرفتن را کاهش دهیم.

3.      استفاده از وان حمام ضروری نمی باشد، بنابراین تا حد امکان از وان استفاده نکنیم.

4.       سرعت دوش گرفتن خود را افزایش دهیم تا زمان باز بودن دوش حمام به حداقل ممکن برسد. برایسردوشهایقدیمیتر،کمکردنمدتدوشگرفتناز7دقیقهبه 4 دقیقهمیتواندباعثصرفه جویی42  لیتربرایهرفردشود. برای سردوشیای جدید کمکردن مدتدوشگرفتناز7دقیقهبه 4 دقیقهمیتواندباعثصرفه جویی27 لیتربرایهرفردشود.

5.      هنگام صابون زدن به صورت و سپس تراشیدن ریش، شیر آب را باز نگذاریم. برای شستن کف از روی تیغ در حین تراشیدن ریش، میتوانیم از یک کاسه آب جوش استفاده کنیم.

6.       هنگام استحمام در فاصله بین شستن بدن و سرشویی، لزومی ندارد که شیرآب به طور پیوسته باز باشد.

/ 0 نظر / 102 بازدید