صفات نیک و بد انسان

ما انسان ها  به شیوه هندیان بر سطح زمین راه  می رویم، با یک سبد در جلو ویک سبد در پشت. در سبد جلو، صفات نیک خود را می  گذاریم و در سبد پشتی، عیب های خود را نگه می داریم. به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود، چشمانمان را برصفات نیک خود می دوزیم و فشارها را درسینه مان حبس میکنیم.

در همین زمان بی رحمانه، در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما حرکت می کند، تمامی عیوب او را می بینیم .بدین گونه است که در باره خود بهتر از او داوری می کنیم، بی آن که بدانیم کسی که پشت سر ما راه می رود، به ما با همین شیوه می اندیشد.

پائولو کوئیلو

/ 1 نظر / 44 بازدید
دخترت

سلام بابا بالاخره وبتو پیدا کردم حال می کنی چه دختر زرنگی داری ؟[زبان]