نزدیک تر، عجیب تر، سخت تر

نزدیکچیستونزدیکترکداماست؟

واجبکداماستوواجبترچیست؟

عجیبچیستوعجیبترکدامیناست؟

سختکداماستوسختترینچیست؟

بسیارمسروربودودرپوستخودنمیگنجید؛آخرسؤالیهایدقیقوهوشمندانه،ولیبهظاهرسادهتدارکدیدهبود. هماوردیبرایخودنمیدیدومغرورانهوبااعتمادبهنفسیعالیبهنزدعلیرفت. مقابلابوالحسننشستواجازه خواستتانقشهزیرکانهخودراپیادهکند. سررابالاگرفتوهمچونقهرمانپیروزمیداننبرد،پرسشهایخودرامیان خودوعلیقرارداد. درکیسهافکارخودجوابهایگوناگونیفراهمکردهبودتادربرابرهرپاسخی،پاسخکاملتریارائه دهد. اما...

ناگهانباشنیدنپاسخهایبابعل

/ 0 نظر / 11 بازدید