ویلون زن


از آنجا که شلوغ ترین ساعات صبح بود، هزاران نفر برای رفتن به سر کارهایشان به سمت مترو هجوم آورده بودند. سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی متوجه نوازنده شد، از سرعت قدم هایش کاست وچند ثانیه توقف کرد، بعد با عجله به سمت مقصد خود به راه افتاد. یک دقیقه بعد، ویلون زن اولین انعام خود را دریافت کرد. خانمی بی آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری به درون کاسه اش انداخت وبا عجله به راه خود ادامه داد.
چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده بود، به دیوار پشت سر تکیه داد، ولی ناگهان نگاهی به ساعت خود انداخته و با عجله از صحنه دور شد. کسی که بیش از همه به ویلون زن توجه نشان داد کودک سه ساله ای بود که مادرش با عجله و کشان کشان او را به همراه می برد. کودک لحظه ای ایستاد وبه تماشای ویلون زن پرداخت. مادر او را محکم تر کشید و کودک در حالیکه همچنان نگاهش به ویلون زن بود به همراه مادر به راه افتاد. این صحنه توسط چند کودک دیگر نیز به همان ترتیب در طول مدت 45 دقیقه ای که ویلون زن می نواخت، تکرار شد و والدینشان بدون استثنا برای بردنشان به زور متوسّل شدند.
در طول 45 دقیقه ای که ویلون زن می نواخت، تنها شش نفر اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، بی آنکه مکثی کرده باشند و سی و دو دلار عاید ویلون زن شد. وقتیکه او از نواختن دست کشیده و سکوت بر همه جا حاکم شد. نه کسی متوجّه شد و نه کسی او را تشویق کرد و نه کسی او را شناخت. هیچ کس نمی دانست که این ویلون زن همان (جاشوا بل) یکی از بهترین موسیقیدانان جهان است، و نوازنده ی یکی از پیچیده ترین قطعات نوشته شده برای ویلون به ارزش سه و نیم میلیون دلار  می باشد.

جااشوا بل دو روز قبل از نواختن در ایستگاه مترو، در یکی از تئاترهای شهر بوستون برنامه ای اجرا کرده بود که تمام بلیط هایش پیش فروش شده بود و قیمت هر بلیط یکصد دلار بود!
 
این داستان واقعیست. نواختن جاشوا بل در ایستگاه مترو توسط واشنگتن پست ترتیب داده شده بود و بخشی از تحقیقات اجتماعی برای سنجش توان شناسایی، سلیقه و اولویّت های مردم بود.
 
نتیجه : آیا ما در شرایط معمولی وساعات نامناسب قادر به مشاهده ودرک زیبایی هستیم؟
لحظه ای برای قدر دانی از آن توقّف می کنیم ؟ آیا نبوغ و استعداد ها را در یک شرایط غیرمنتظره می توانیم شناسایی کنیم؟
یکی از نتایج ممکن از این آزمایش می تواند این باشد:   
اگر ما لحظه ای فارغ نیستیم که توقّف کنیم و به یکی از بهترین موسیقیدانان جهان که در حال نواختن یکی از بهترین  قطعات نوشته شده برای ویلون است گوش فرا دهیم، در حال از دست دادن چه فرصت های مناسب دیگر  هستیم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید