دو جمله قشنگ از دکتر شریعتی

  • نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگیم را یکی از اجدادم ! دیگر بس است!
    راهم را خود انتخاب خواهم کرد.
  • هی با خود فکر می کنم، چگونه است که ما، در این سر دنیا، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها، در آن سر دنیا، عرق می خورند و وضع شان آن است! ... نمی دانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن. 
      
/ 1 نظر / 74 بازدید
کیانا

حال کردم