نصیحت لقمان به پسرش

دو چیز را هرگز فراموش نکنخدا را و مرگ را
دو چیز را همیشه فراموش کن: بدی دیگران نسبت به خودت را و نیکی تو به دیگران
و چهار نکته زیر را بیش از پیش مراقبت کن:

بر مجلسی وارد شدی زبان نگهدار
بر سفره‌ای وارد شدی شکم نگهدار
بر خانه‌ای وارد شدی چشم نگهدار
بر نماز وارد شدی دل نگهدار

/ 0 نظر / 11 بازدید